فهرست قیمت های پایه این هفته را می توانید در  اینجا مشاهده کنید.